Integration of Innovative Technologies of Positive Energy Districts into a Holistic Architecture

INTERACT

interact

projekt

INTERACT (akronym z anglického Integration of Innovative Technologies of Positive Energy Districts into a Holistic Architecture) je mezinárodní výzkumný a inovační projekt, na kterém spolupracují akademická sféra, municipality a podniky pocházející z Rakouska, České republiky a Švédska.

INTERACT podporuje vznik energetických společenství (komunit) jako jednoho z klíčových stavebních prvků pro vytvoření tzv. energeticky pozitivních čtvrtí/sousedství (anglicky Positive Energy Districts (PED), nebo také Positive Energy Neighbourhoods (PEN). V rámci projektu bude navržena optimální organizace a struktura energetických společenství založená na:

a. faktorech úspěchu ze stávajících přístupů PED/PEN,
b. potřebách a motivaci zúčastněných stran (tzv. stakeholderů),
c. dostupných technologiích,
d. holistické architektuře.

Projekt vypracuje plán pro bezpečné a spolehlivé začlenění energetického společenství do struktury energetického systému se zaměřením na dva pilotní regiony ve Švédsku a Rakousku.

INTERACT je podporován rakouským Ministerstvem pro klima, životní prostředí, energetiku, mobilitu, inovace a technologie (BMK), Technologickou agenturou České republiky (TAČR) a Švédskou energetickou agenturou / Viable Cities, Švédsko. Projekt získal finanční prostředky v rámci programu PED, který je realizován evropskou Společnou programovou iniciativou Městská Evropa (Joint Programming Initiative Urban Europe) a evropským Strategickým plánem pro energetické technologie (tzv. SET Plan, kontrétně v Opatření 3.2).

Projekt byl vybrán k financování v pilotní výzvě JPI Urban Europe pro energeticky pozitivní čtvrti (PED). Zahájen byl v únoru 2021 a jeho trvání je naplánováno na 24 měsíců.

INTERACT (akronym z anglického Integration of Innovative Technologies of Positive Energy Districts into a Holistic Architecture) je mezinárodní výzkumný a inovační projekt, na kterém spolupracují akademická sféra, municipality a podniky pocházející z Rakouska, České republiky a Švédska.

INTERACT podporuje vznik energetických společenství (komunit) jako jednoho z klíčových stavebních prvků pro vytvoření tzv. energeticky pozitivních čtvrtí/sousedství (anglicky Positive Energy Districts (PED), nebo také Positive Energy Neighbourhoods (PEN). V rámci projektu bude navržena optimální organizace a struktura energetických společenství založená na:

a. faktorech úspěchu ze stávajících přístupů PED/PEN

b. potřebách a motivaci zúčastněných stran (tzv. stakeholderů)

c. dostupných technologiích

d. holistické architektuře

Projekt vypracuje plán pro bezpečné a spolehlivé začlenění energetického společenství do struktury energetického systému se zaměřením na dva pilotní regiony ve Švédsku a Rakousku.

INTERACT je podporován rakouským Ministerstvem pro klima, životní prostředí, energetiku, mobilitu, inovace a technologie (BMK), Technologickou agenturou České republiky (TAČR) a Švédskou energetickou agenturou / Viable Cities, Švédsko. Projekt získal finanční prostředky v rámci programu PED, který je realizován evropskou Společnou programovou iniciativou Městská Evropa (Joint Programming Initiative Urban Europe) a evropským Strategickým plánem pro energetické technologie (tzv. SET Plan, kontrétně v Opatření 3.2).

Projekt byl vybrán k financování v pilotní výzvě JPI Urban Europe pro energeticky pozitivní čtvrti (PED). Zahájen byl v únoru 2021 a jeho trvání je naplánováno na 24 měsíců.

proč energetická společenství a energeticky pozitivní čtvrti

Klimatické podmínky na celém světě zesilují potřebu komplexní integrace obnovitelných a distribuovaných zdrojů energie do energetického systému, stejně jako efektivní využití energie a stávající infrastruktury.

Obchodní modely v energetice se mění a více se orientují na zákazníka (zákazníci např. začínají hrát aktivní roli v dodávkách energie). Způsob řízení energetické sítě, stejně jako interakce mezi všemi účastníky energetického systému, by se měly stát přímějšími, jednoduššími a strukturovanějšími.

Snížení plýtvání energií, optimalizace alokace vyrobené energie a zvýšení stability systému jsou cíle energetických společenství (někdy též označovaných jako energetické komunity), které povedou k vytvoření energeticky pozitivních čtvrtí a sousedství (Positive Energy Districts and Neighborhoods). V češtině je též pro označení energeticky pozitivní čtvrtě někdy užíván termín plusová energetická čtvrť.

ped

cíle projektu

Hlavním cílem projektu INTERACT je vypracovat plán realizace energetických společenství, která fungují v souladu se sítí a vytváří propojení mezi sektory (tzv. sector coupling) i koncovými uživateli.

Projekt se zaměřuje na rozvoj energetických společenství v kontextu tří cílů: životní prostředí & společnost, technologie a regulační rámec.

Na základě holistického přístupu budou navržena technologická a tržní řešení, která maximalizují přínos pro životní prostředí a společnost. Bude diskutován regulační rámec, který by motivoval zapojení občanů díky možnosti využití nových obchodních a smluvních modelů, a byl v souladu se zájmy relevantních zúčastněných stran (stakeholderů).

cíle

zaměření projektu

INTERACT je projekt aplikovaného výzkumu, který se zaměřuje na vytvoření plánu pro navrhování a realizaci energetických společenství jako hlavního stavebního prvku energeticky pozitivních čtvrtí. Jsou do něj začleněny osvědčené postupy ze stávajících projektů PED/PEN pro zaručení splnění potřeb všech zúčastněných stran (stakeholderů). Analýza dvou konkrétních regionů, tj. rakouského Großschönau a švédského Fyllinge, slouží k odvození obecného plánu použitelného i pro jiné regiony.

Holistická architektura založená na tzv. LINK konceptu. Tento teoretický koncept slouží k zajištění integrity řešení tím, že jeho priritou je harmonizace všech interakcí v rámci samotného energetického společenství, ale také mezi společenstvím, trhem i evropskou energetickou soustavou. Standardizovaná a flexibilní struktura této architektury umožňuje jednoznačné použití, které bude dokonale vyhovovat různorodým potřebám místních společenství, a podpoří tak rozsáhlé zavádění nových paradigmat řízení.

Velký důraz je kladen na vědecké i nevědecké šíření výsledků projektu INTERACT. Institut energetických systémů a elektrických pohonů Technické univerzity ve Vídni plní funkci technického koordinátora projektu, který zajišťuje vědecký přístup a komplexní šíření výsledků projektu.

V následné fázi budou v rámci navazujícího projektu získané poznatky využity při realizaci energetických společenství projektu INTERACT v rámci cílových regionů.

řešitelský

tým

aktivity projektu

základní informace

Zde najdete přehled našich aktivit a veškeré dokumenty vzniklé v průběhu projektu.

Zjistěte více o PED/PEN, energetických společenstvích nebo architektuře LINK

aktivity projektu

Zde najdete přehled našich aktivit a veškeré dokumenty vzniklé v průběhu projektu.

základní informace

Zjistěte více o PED/PEN, energetických společenstvích nebo architektuře LINK

hlavní

lokality

náš

kontakt

Zajímá vás program INTERACT a chcete se dozvědět více? Máte k projektu nějaké dotazy?

Pokud máte zájem o další informace, pošlete nám zprávu.